Thursday 16th, July 2020
canara news

Mangaluru 24, April: Karnataka CM Shri H. Siddharamayya Today visited St. Joseph Vas Shrine, Mudipu.