Tuesday 23rd, October 2018
canara news

ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ಸಂಗೀತ್, ಗಾಯನಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ವ್ಹಾಳ್ಳಿ

Published On : 09 Jan 2018   |  Reported By : Bernard J Costa


ಕುಂದಾಪುರ್, ಡಿ.9: ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಚಿ 287 ನೆಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನ್ ದುಬಯ್ ಹಾಣಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕುಂದಾಪುರ್ಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಜನವರಿಚ್ಯಾ 7 ತಾರೀಕೆರ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ಹಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ಬೋವ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲಿಂ. ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ನಾದ್ ವ್ಹಾಳೊ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಚೊ ಮಧುರ್ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೊ.

ಹಿಂ ಸಾಂಜ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸಿಜೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಚಲಯ್ಲಿ ಉಡುಪಿಚೊ ಬಿಷಪ್ ಬೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಡಾ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಸಂಘಟಾನಾಚಿ ಏಖ್ ಜಮಾತ್ ಅಪಂವ್ನ್,

‘ಉಡುಪಿ ಬಾಳ್ ದಿಯೆಸಿಜ್ ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕಾಮಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್, ದೆಕುನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್, ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನಾನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಯ್ ಧಾ ಲಾಖ್ ಕುಮೊಕ್ ಭಾಸಯ್ಲಿ, ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆ ವೇಳಾರ್ ತೊ ಐವಜ್ ಚೆಕ್ ರೂಪಾರ್ ಸಂಘಟಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ.

ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಡಾ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊನ್ ಹಾಣಿ ಘೆಂವ್ನ್, ‘ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಜತ್ ಭಾಸಯ್ಲಿ, ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿ ಮಜತ್ ತಾಣಿ ದಿಂವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತಾಣಿ ದೇಖ್ ದಿಲ್ಯಾ, ಕರಾವಳಿ ಮಿಲನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಮಾಂಡುನ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬೊರ್ಯಾ ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರಿಚ್, ದಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೆಮಿರಿಸ್ಟಾಚೊ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾ ತಾಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಪದಾಂ ಹಾವೆಂ ರಚನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಹೇರ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚೇರ್ ಪೆÇದಾಂ ರಚ್ತಾಲೆಂ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೆ ಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಕ್ ಬರೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೇರಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ ಕೋಸ್ತಾ ಹಾಂಕಾ ಕರಾವಳಿ ಮಿಲನ್ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಗಾತಚ್ ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ ಮೀನಾ ರೆಮಿಂಬಸಾಕ್‍ಯಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಾಯ್ಲೊ.

ಕುಂದಾಪುರ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಅನೀಲ್ ಸೋಜ್ ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಣಿ ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನ್ ಹಾಣಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಾಯ್ಲೊ, ಆನೇಕ್ಲೊ ಸಯ್ರೊ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಡಿಯಾಚೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ಹಾಣಿ ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಹಿತಾಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠಯ್ಲಿ. ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಡೆಸಾ, ಆನಿ ಹೇರ್ ಸಯ್ರ್ಯಾನಿಂ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾ ಜಾನ್ಸನ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ, ಜೊಯ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕೀಶೊರ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಪ್ಟರ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪಾಠಯ್ಲೊ.

ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನಾಚಿ ಸಾಧನ್ ವಿವರುನ್ 17 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ 40 ಲಾಖ್ ರೂಪಯ್ ಐವಜ್ ಅನೇಕ್ ರೀತಿರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬರ್ಯಾಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಜತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಗಾವ್ಪಿ ರೋನಿ ಬಂಯ್ದೂರ್ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ನಾನು ಮರೋಳ್ ಹಾಣಿ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸ್ ಹಾಚೊ ನಾತು ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ರೋಜರ್ ರೆಮಿಂಬಸ್ ಹಾಣೆ ಬಾಪುಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಮಿಂಬಸ್ ಹಾಣೆ ರಚ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ‘ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್’ ಗಾಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಲೋಕಾಂಕ್ ರುಚ್ಲೆಂ. ಮೀನಾ ರೆಮಿಂಬಸ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಮಿಂಬಸ್, ವೀಣಾ ರೆಮಿಂಬಸ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕ್ಲೊಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಬಬಿತಾ ಪಿಂಟೊ, ಬಬಿತಾ ಡೆಸಾ, ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ನೀಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಕ್ಲಾಮೆಂಟ್, ಮುನಿಟಾ ಆನಿ ಹೇರ್ ಕಲಾಕಾರಾನಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿ. ಡೊಲ್ಲಾ, ಆಲ್ವಿನ್ ಆಂದ್ರಾದೆ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಯ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಥಂಡರ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಆನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರಿ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ನ್ರತ್ಯ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಸವೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಬೋವ್ ಯಶ್ವಸೆನ್ ಚಲ್ಲಿ. ಎಡ್ಡಿ ಸೀಕೆರಿನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 37 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಮೊಗಿನಿಂ ಬೊರೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ನ್ ಚಿಂತಲ್ಯಾ ಫ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನಾ ದರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವೀಶೆಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಐವಾಜಾಚೆಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ, ಗೊಲ್ಡ್ ಕೊಯ್ನ್ ಡ್ರಾ ವಿಜೇತ್ ಜೊಯ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನಾಚೆಂ ಸಾಂದೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ, ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ,ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ, ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸುನೀಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಹೇರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಕ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪಪ್ಪನಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲೆಂ, ತಬ್ಲಾಂತ್ ಶಾಬಿರ್, ಬಾಸ್ ಗೀಟಾರ್ ಆಶಿತ್ ಪಿಂಟೊ, ಸೆಕ್ಸೆಪೆÇೀನಾಂತ್ ರಾಜು , ಜೊಸ್ವಿನ್ ಆನಿ ಮಣಿಕಂಠನ್ ಹಾಣಿ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಜಾಂತ್ರಾ ಖೆಳೊನ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್. ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.
More News

ರಾಯನ್ ಇಂಟರ್‍ನೇಶನಲ್ ಗ್ರೂಫ್‍ನಿಂದ 158ನೇ ರಾಯನ್ ಮಿನಿಥಾನ್
ರಾಯನ್ ಇಂಟರ್‍ನೇಶನಲ್ ಗ್ರೂಫ್‍ನಿಂದ 158ನೇ ರಾಯನ್ ಮಿನಿಥಾನ್
ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನಗರÀದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ
ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನಗರÀದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗೋಕುಲ ಸಾಯನ್,  ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ  ದೀಪಾರಾಧನೆ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗೋಕುಲ ಸಾಯನ್, ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ

Comment Here