Sunday 16th, June 2024
canara news

ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಾಕ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್

Published On : 15 May 2017   |  Reported By : Bernard J Costa


ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್, ಆನಿ ಸಮಾರೋಪ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್, ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಮಾನ್, ಸಂಭ್ರಮ್, ಫೆಸ್ತಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಏಕ್ ಪುರಾತನ್ ಇಗರ್ಜ್, ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿನ್ ಲೂಸಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್, ಫಾತಿಮಾಂತ್ ತಿ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಮ್ಹಣನ್ ಕಿರ್ತಿವಂತ್ ಜಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಮಲ್ಗಡ್ಯಾನಿಂ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಏಕ್ ವಾಡೊ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲೊ. ಹೊ ವಾಡೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಮಲ್ಗಡೊ ವಾಡೊ. ಹ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ತಾಂಚಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿ ಬಾ|ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

 

ಸಾಂಜೆರ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಬಾರೆಟ್ಟೊ (ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಹ ಮಿಲನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಅನಿಲ್ ಸೋಜ್ ಹಾಣಿ ಘೆಂವ್ನ್ ‘ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಣೆ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ಯಾಂ, ಮರಿಮಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ರಾಕ್ತೆಲಿ, ತಿಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಅಪಾಯ್ ಆತಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಾತ್, ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆ ದೆವಾಚೆ ಮಾಯೆ ಆಮಾ ಪಾಪಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿನತಿ ಕರ್, ಆತಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆ ಕಾಳಿ’ ಹೆಂ ದೇವ್ ಭಡ್ವ್ಯಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆ ಹೆಂ ಆಮಿ ಚುಕಯ್ನಾಯೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ವಾಡ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ, ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಣಿ ‘ಭವಾರ್ಥಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಚಟುವಟೆಕೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ತೆದ್ನಾ ವಾಡೊ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಉರ್ತಾ, ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಭಕ್ತ್ ಅಪಾರ್ ಚಲ್ತಾಂ, ತಿ ಹ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆರ್ ದಾದೊಸಿ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ವೊತ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣನ್ ತಾಣಿ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಜೇಕಬ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ವಾಡೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಚಡಿತ್ ಜಣಾನಿಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾನಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಶೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ಭೆನ್, ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಚತುವಟೆಕೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜೆ, ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ರೀತ್ ರಿವಾಜ್ ಉರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣನ್ ಕಳಯ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ವೇಳಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖೇಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಶಿಲ್ಡಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸರ್ವ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪ್ರೇಮಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಇನಾಮಾ ವಾಂಟ್ಲಿ.

ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ.ಕೋಸ್ತಾ ಹಾಣಿ ರಚ್ಲೊ ‘ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ’ ಮ್ಹಳೊ ಭಕ್ತಿಕ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ.

ವ್ಹಡಾನಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ವಟಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಗಾಯಾನ್, ನ್ರತ್ಯ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ ಪ್ರೇರಕ್ ವನಿತಾ ಬಾರೆಟ್ಟೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚನ್ ಕೆಲಿ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಫೆಲ್ಸಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ತಿಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂಚ್ ರುಚಿಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನಿಖಿಲ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊನ್ ಖೇಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ವೀಣಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ, ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.
More News

ಸಂಸದ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ `ಶ್ರೀರಾಮ ಭಂಡಾರ' ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಂಸದ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ `ಶ್ರೀರಾಮ ಭಂಡಾರ' ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ; ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಳಿಬೆಟ್ಟು ವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ-ಬೀಳ್ಕೋಡುಗೆ
ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ; ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಳಿಬೆಟ್ಟು ವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ-ಬೀಳ್ಕೋಡುಗೆ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 52ನೆ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ: 123 ಜೊತೆ ವಧು-ವರರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 52ನೆ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ: 123 ಜೊತೆ ವಧು-ವರರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ

Comment Here