Sunday 16th, May 2021
canara news

ಫಾಮಾದ್ ‘ನಿತ್ಯಾಧರ್ ಕೇಟರರ್ಸ್’ ಕುಂದಾಪುರ್(ಪಿಯುಸ್ ನಗರ್)

Published On : 24 Dec 2016


By Bernard J Costa

‘ನಿತ್ಯಾಧರ್ ಕೇಟರರ್ಸ್’ ಕುಂದಾಪುರ್ (ಪಿಯುಸ್ ನಗರ್) ಜೆವಾಣ್ ಖಾಣ್ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಫಾಮಾದ್, ತಶೆಂ ಲೋಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪದವಿದರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಪದವಿ ಮೆಳ್ಯಾಕ್ಷಣಾ ತಾಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪೆನೆನಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಬಗಾರ್ ತೊ ವ್ಯಾಪರ್ ವಹಿವಾಟಾಕ್ ದೆಂವಾಜೆ ಮ್ಹಣನ್ ಚಿಂತುನ್, ಹೇರಾಂಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಘೆಂವ್ನ್ ತೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಪೊರ್ಟ್ ದಂದ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಂತುನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ.

ಆಜ್ ತೊ ತಾಚಿ ವ್ಯಾಪರ್ ವಹಿವಾಟ್ ವಾಡಯ್ಚ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ವ್ಯಾಪರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಕರಿಚ್ ಆಸೊನ್, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ವ್ಯಾಪರ್ ವಹಿವಾಟಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮುಖತ್ ಭೇಟ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಷಿ ವೆಲಿ. ತೆದ್ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸುಡಾಳ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಸವಾಲ್-: ತುವೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಂತ್ ತುಂ ವ್ಯಾಪಾರಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊಯ್..?

ವಾಲ್ಟರ್-: ಹಾಂವೆ 1989 ತ್ ಮೊಜಿ ಬಿ.ಕಾಂ. ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಪ್ಲಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಪ್ರೊರ್ಟ್ ದಂದೊ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ಮೊಜ್ಯಾ ಮಾಯ್ಚಿ ಭಯ್ಣ್ ರೋಜಿ ಆಂಟಿನ್ ಆನಿ ಹಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೈನಾನ್ಸ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾತ್ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ.

ಸವಾಲ್-: ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕಸೊ ಆಯ್ಲೊಯ್..?

ವಾಲ್ಟರ್-: 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೊಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ಜೆವಾಣ್ ರಾಂದ್ಲೆ, ಮುಖ್ಯ್ ರಾಂದ್ಪಿಣ್ ಮೊಜಿ ಮಾಯ್ ಪೆÇ್ಲರೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ರುಚ್ ಪಳೆಂವ್ನ್ ಪಿಯುಸ್ ನಗರ್ ತೆದಾಳಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ|ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ‘ತುಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ರಾಂದುನ್ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣನ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ರಾಂದುನ್ ಸರ್ಭಾರಾಯ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಹ್ವಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ರುಚಿಕ್ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಸರ್ಭಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಕೀರ್ತ್ ಗಳ್ಸಿಲಾ, ತರೀ, ಕುಂದಾಪುರ್, ಪಿಯುಸ್ ನಗರ್ ಮ್ಹಣನ್ ಸುಮಾರ್ 450 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್, ಕೊಣೀ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ಆಮಿ ಸರ್ಭಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ವೀಶೆಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಸೇವಾ ಆಮಿ ಮೊಜ್ಯಾ ಮಾಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆತಾಂಯಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಮುಖ್ಯ್ ರಾಂದ್ಪಿಣ್. ತಿಣೆ ಮೊಜ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಡಾಯ್ನಾಕ್ ಕಸೊ ಮಸಾಲೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳಿ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಸವಾಲ್-:ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಕೋಣಾಚೊ ಆಸಾ..?

ವಾಲ್ಟರ್-: ಪೂರ್ತೆ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಸಹಾಕಾರ್ ದಿತಾಂ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂ, ಪಾಂಚ್ ಭಾವ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾತ್, ಎಕ್ ಮೊಜೊ ಭಾವ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ

ಸವಾಲ್-: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇಟರಿಂಗಾಚಿ ವೀಶೆಷತಾ ಕಿತೆಂ..?

ವಾಲ್ಟರ್--: ಆಮಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಶುಚಿತ್ವಾಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾಂವ್, ರುಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಮಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಿನಾಂವ್. ಆಮಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮಸಾಲಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ರುಚ್ ಯೆಶೆಂ ಆಮಿ ಮಿನತ್ ಘೆತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಹೆಳಲ್ಲೆಂ ಅನುಭವಿ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್.

ಸವಾಲ್-: ಆಜುನ್ ತುಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೆ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಯಾ..?

ವಾಲ್ಟರ್-: ಥೊಡ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಲೋಕಾಂಚೆ ಜೆವಾಣ್ ಆಮಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವೆಲಾಂ, ತರೀ ಆಮಿ ಕಾರ್ವರ್ ದಿಯೆಸಿಜೆಚೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೇಳಾರ್ 6000 ಹಜಾರ್ ಲೋಕಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಯಶ್ವಸೆನ್ ಸರ್ಭಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಮ್ಹಣನ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೇಳಿ 7000 ಹಜಾರ್ ಲೋಕಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವೆಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕಾಚ್ ದಿಸಾ 11 ಸಂಭ್ರಮಯಿ ಆಮಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾಂ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಚೆಂ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಸವಾಲ್-: ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯೆ ತುಮಿ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ದಿತಾತ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಸುಡಾಳ್ ವಿವರ್ಸಿತಾಯ್ಗಿ..?

ವಾಲ್ಟರ್-: ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ವಿಶಾಲ್ ಕೀಚನ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಸಂಭದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಳಲ್ಲೆಂ, ನೌಕರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್, ರಾಂದ್ಪಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಹೆಳಲ್ಲೊ ಜೋನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಸಾ, ಸೇವೆ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಟಾಯ್ಸ್‍ನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಉಮೇದಿನ್ ಸಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚೊ ಅಭಾವ್ ತರೀ ಆಮಿ ತಾಂಕಾ ಬೊರ್ಯಾನ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ತಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ಬೊರಿ ಸೇವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿಂ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾಂತಾವ್.

ಸವಾಲ್-: ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸಂಗಾತಾ ತುಜೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಸಭಾ ಭವನ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವ್ಯೆತ್‍ಗಿ..?

ವಾಲ್ಟರ್--: ವ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಸಭಾ ಭವನ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕುಂದಾಪುರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ರೂರ್ ಮುರು ಕೈ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಾಗಿ ಲಾಗಿ ಪಾಂಯ್ಶಿ ಜಣಾಂನಿ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಭಾ ಭವನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಹೋಲಾಂತ್ ಆಮಿ ಖೊಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಜೆವಾಣ್ ವಾಡ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆಕೋರೆಟ್‍ಯಿ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್, ಗರ್ಜ್ ತರ್ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಸ್ವಂತ್ ಶಾಮಿಯಾನ್ ಹೌಸ್ ಆಸಾ.

ಸವಾಲ್--: ಇತರ್ ವ್ಯಾಪರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಕರ್ತಾಯ್ಗಿ..?

ವಾಲ್ಟರ್--: ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ 6 ಸುಂಕ್ಟಾಚಿ ಫಾರ್ಮಾ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ಹಾಂವೆ ಚಲಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರೊಪರ್ಟಿ ವಿಕ್ರಾಪ್ ದಂದೊ ಚಲಯ್ತಾ.

ಬರ್ನಾಡ್-: ತರ್ ತುಂ ಕುಂದಾಪುರ್ಚೊ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮೇನ್ ಮ್ಹಣನ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಯ್, ತುಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಠಯ್ತಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಆನಿಕಿ ಚಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳಿ ಆಮ್ಚಿ canaranews.com ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ನತಾಲಾಚೆ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್.

ವಾಲ್ಟರ್-: ತುಮ್ಕಾಯಿ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರುಂ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ನತಾಲಾಚೆ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್.

 
More News

ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಶಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪೋಲಿಸ್ ದಯಾ ನಾಯಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತಡೆ
ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಶಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪೋಲಿಸ್ ದಯಾ ನಾಯಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತಡೆ
ಗೃಹಿಣಿ ಅನಿತಾ ಡಾಲು ರವಿ ನಿಧನ-ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ
ಗೃಹಿಣಿ ಅನಿತಾ ಡಾಲು ರವಿ ನಿಧನ-ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ
 ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ : ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ : ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ

Comment Here